Ul. Celna 9
30-507 Kraków

 

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LOGOS W KRAKOWIE KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa LOGOS w Krakowie, ul. Celna 9, 30-507 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 880 736 725.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez placówkę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego.Dane są przetwarzane również w celu realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy, m.in. w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres około jednego miesiąca (dokładny czas jest uwarunkowany pojemnością dysku twardego). Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego osób, obiektów i systemów będących na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej LOGOS. Monitoringiem zostały objęte następujące powierzchnie: dziedziniec, teren przed szkołą (chodnik przy ul. Celnej), obie bramy wjazdowe z przejściem pomiędzy, korytarz przy wejściu do sekretariatu, korytarz na piętrze 1, 2 i 3, sala z zamontowanym sprzętem wielofunkcyjnym (drukarko-kserokopiarką) oraz szatnia znajdująca się na piętrze 1. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa LOGOS w Krakowie.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Liburska Katarzyna
Kategoria:

 

Jesteśmy przekonani, że najskuteczniejszą formą edukacji jest jej personalizacja.

Każdy uczeń wie, że cele i wymagania stawiane przed nim są ustalane indywidualnie - tak, by mógł systematycznie się rozwijać, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić umiejętności  przy uwzględnieniu własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań - realizując jednocześnie wymagania określone w podstawie programowej.

Edukacja spersonalizowana wymaga nowych, elastycznych rozwiązań organizacyjnych. Nasi uczniowie wspierani przez nauczycieli - mentorów uczą się we własnym tempie, bez sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego, podziału na grupy wiekowe i tradycyjnych stopni.

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w różnych formach: praca większego zespołu, mniejszej  grupy, w parach, indywidualnie. Preferujemy pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania, potrzeb, zainteresowań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie mają świadomość, że każdy jest inny, ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Uczą się współpracy, pomocy innym, uczenia się od kolegów i koleżanek. Rywalizację i porównywanie zastępują współdziałaniem. Nauczyciel jest z uczniami, jest ich obserwatorem, doradcą, przewodnikiem. Inspiruje działania uczniów, kreuje przestrzeń edukacyjną tych działań.

Indywidualizacja, otwartość na ucznia, jego potrzeby, zainteresowania wymaga refleksji i zmiany w procesie oceniania uczniów. Odchodzimy od tradycyjnych stopni na rzecz informacji zwrotnej i budowania motywacji wewnętrznej. Przygotowujemy w ten sposób uczniów do brania odpowiedzialności za  siebie, za własne uczenie się.

Fundamentem naszej szkoły jest aktywność własna ucznia, dlatego stosując sprawdzone metody pracy poszukujemy nowych rozwiązań. Preferujemy aktywne metody angażujące każdego ucznia w proces uczenia się, między innymi: pracę metodą projektu, naukę przez doświadczanie, Metodę Pytań i Doświadczeń propagowaną przez Uniwersytet Dzieci.  Aktywności własnej sprzyja organizacja zajęć również poza budynkiem szkoły- w parku, muzeum,  bibliotece, obiektach sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kultury, nauki, podczas wycieczek i zielonych szkół.

 

 

Liburska Katarzyna
Kategoria:

 

 JĘZYKI OBCE

 

języki obce bez tla “Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” – Ludwig Wittgenstein

Zdając sobie sprawę jak ważna w dzisiejszym świecie jest znajomość języków obcych zapewniamy codzienną naukę języka angielskiego. Uczymy w sposób naturalny w swobodnej, radosnej atmosferze. Nauczyciele używają różnych form i technik pracy dostosowanych do wieku i rozwoju psychofizycznego dzieci, co pozwala na zoptymalizowanie procesu nauczania.

Piosenki, rymowanki, bajki, projekcje multimedialne, zabawy ruchowe podczas zajęć pozytywnie wpływają na efektywność nauki oraz sprawiają, że zajęcia stają się wspaniałą zabawą.

„Znając języki wszędzie czujesz się jak u siebie w domu.” – Edward De Waal

 

 

 

MATEMATYKA I LOGIKA


matematyka 2 bez tla

„Matematyka jest miarą wszystkiego”– Arystoteles

W naszej szkole pragniemy stworzyć takie możliwości i warunki aby dzieci mogły rozwijać swoje kompetencje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

  „Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.” - R. W. Hamming

Uczymy myślenia przyczynowo – skutkowego, dążymy do tego aby dzieci rozumiały poruszane zagadnienia, aby były ciekawe rozwiązań i prawidłowości matematycznych. Rozwijamy umiejętności w zakresie logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wyobraźni przestrzennej. Wychodzimy poza schematy, zachęcamy do poszukiwania różnych sposobów rozwiązań i wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Dzięki kreatywnym zajęciom, starannie dobranym pomocom dydaktycznym wprowadzamy pojęcia matematyczne w sposób naturalny i ciekawy, motywując przy tym dzieci do dalszej pracy.

Różnorodne zabawy, łamigłówki, strategiczne gry planszowe, korzystanie z zegarów, kalendarzy i pieniędzy pomagają udowodnić dzieciom, że matematyka może również świetną zabawą.

 

 

WARSZTATY KREATYWNOŚCI

 

zajecia kreatywne bez tla„Gdy się chce trafić do umysłu kogoś trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań.” - Zbigniew Trzaskowski

W procesie dydaktycznym naszej szkoły stawiamy na intelektualną kreatywność ucznia, wspieranie i rozwijanie jego zainteresowań oraz rozbudzanie jego ciekawości.

Na zajęciach wykorzystujemy autorskie programy i metody. Staramy się, aby nasze działania były niebanalne, atrakcyjne i ciekawe. Dążymy do tego, aby uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań.

Oferowane przez nas warsztaty i zajęcia mają na celu stymulację wszystkich zmysłów dziecka zachęcając go jednocześnie, aby mogło maksymalnie rozwijać się w ramach swojego osobistego potencjału. Dzięki prostym, ale starannie przemyślanym zajęciom, dzieci mogą się uczyć, rozwijać swoje talenty i swoją twórczą postawę.

  

 

 

KÓŁKO - MALI ODKRYWCY

dziewczynka z lupa i rysunkami bez tla

 

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”  - Benjamin Franklin

Dążymy do tego aby zajęcia i warsztaty prowadzone w naszej szkole były nastawione na wielostronne kształcenie uczniów i umożliwienie im zdobycia wiedzy poprzez obserwacje, badanie oraz samodzielne wysuwanie wniosków.

W ramach realizowania zadań edukacyjnych, w celu umożliwienia wizualizacji poszczególnych zjawisk wykorzystujemy urządzenia multimedialne, prowadzimy  badania i eksperymenty z użyciem lup, mikroskopów, menzurek i innych materiałów pomocniczych.

Wykorzystujemy różnorodne metody przekazu, w tym prace praktyczne takie jak:

 1. Prace hodowlane
 2. Powadzenie kącików przyrody
 3. Warsztaty kulinarne
 4. Zajęcia z savoir vivre
 5. Liczne podróże, wycieczki przyrodniczo – edukacyjne
 6.  Zajęcia i warsztaty terenowe
 7. Udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz ochrony środowiska oraz w akcjach charytatywnych

Staramy się wzbudzić w dzieciach zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi i fizycznymi, ćwiczyć z nimi umiejętności obserwacyjne oraz możliwość samodzielnego wyciągania wniosków na bazie obserwowanych doświadczeń.

 

 

METODA PROJEKTÓW

 

metoda projektu bez tlaJedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna praca uczniów – indywidualna lub zespołowa – nad zadaniem przygotowanym przez nauczyciela.

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. Wybór tematu musi być zależny od zainteresowań dzieci i odnosić się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy.

Metoda projektów to  skuteczny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych a także przygotowanie do dorosłego życia.

W naszej pracy staramy się stosować nowoczesne metody i formy pracy i zapewnić swoim wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny rozwój.

 

 

 

INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU

 

drogowskazy bez tlaNajważniejsze to zrozumieć, że każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie.

Każdy uczeń charakteryzuje się indywidualnym profilem zdolności i inteligencji, posiada odmienny zasób umiejętności i talentów oraz charakteryzuję się różną wrażliwością emocjonalną.

W celu zapewnienia indywidualnej ścieżki edukacyjnej i stymulowania naturalnych talentów dzieci oferujemy szereg zajęć dodatkowych i personalizowane podejście do nauczania treści programowych. W naszej szkole dbamy o to aby każdy uczeń miał możliwość poszerzania swojej wiedzy w oparciu o dostosowane metody nauczania, aby mógł rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, swoje talenty oraz pewność siebie. Staramy się zapewnić dziecku opiekę dydaktyczno-wychowawczą uwzględniającą jego profil inteligencji oraz preferowany styl uczenia się.

W procesie wychowywania i kształcenia dzieci, na każdym etapie współpracujemy z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują oni w sprawach szkoły i wyrażają swoją opinię na temat jej pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń szkolnych.

Zapewniamy częste kontakty między szkołą a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Działania takie sprzyjają efektywnej edukacji i ujednolicają proces wychowania dzieci. 

 

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

 jedzenie bez tlaW naszej szkole nie zapominamy również o zdrowym odżywianiu, nabywaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i psychoruchowych oraz o aktywności fizycznej. Pragniemy stworzyć dla dzieci miejsce, w którym będą czuć się bezpiecznie a także swobodnie.

Staramy się stworzyć naszym uczniom warunki do podejmowania samodzielnych decyzji i świadomych wyborów a jednocześnie uczymy pracy w grupie i współdziałania.