Ul. Celna 9
30-507 Kraków

Podręczniki

 

W Szkole Podstawowej LOGOS odchodzimy od podręczników jednolitych dla wszystkich uczniów. Uczniowie wspierani przez nauczycieli realizują podstawę programową kształcenia ogólnego ucząc się korzystać z różnych źródeł informacji, zgodnie z możliwościami, potrzebami konkretnego ucznia. Samodzielnie tworzą pomoce dydaktyczne, uczą się robić notatki, które wspomagają ich własny proces uczenia się.
W klasach,pracowniach i otwartej bibliotece dostępne są różne podręczniki z danego przedmiotu, publikacje popularno- naukowe, pomoce przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Zgromadzona w szkole literatura zawiera treści podstawy programowej z każdego przedmiotu oraz pozwala na znaczne jej poszerzenie zgodnie z zainteresowaniami oraz pasjami uczniów.