mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 
mLegitymacja to legitymacja szkolna będąca częścią aplikacji mObywatel. W dokumencie tym zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w wersji papierowej. 

WYDANIE mLEGITYMACJI

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.
mLegitymacja jest wydawana na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy 1 rok szkolny.

ABY UZYSKAĆ mLEGITYMACJĘ NALEŻY:

  1. Złożyć wniosek (do pobrania poniżej). Skan podpisanego wniosku prosimy przesłać na adres sekretariat.logos@gmail.com
  2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB (o wymiarach nie mniejszych niż 492 x 633 piksele),podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

JAK PRZEDŁUŻYĆ WAŻNOŚĆ mLEGITYMACJI

W aplikacji mObywatel należy wybrać mLegitymację Szkolną, następnie funkcję „Więcej”, z menu, które się wyświetli „Przedłuż ważność” oraz zeskanować kod, który wydaje szkoła.

UNIEWAŻNIENIE mLEGITYMACJI

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  1. na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  2. z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

ZABEZPIECZENIA

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany poprzez okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego. Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak: hologram i animowana flaga.

Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie mLegitymacji,
Regulamin mLegitymacji,
Instrukcja instalacji mLegitymacji dla ucznia,
Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011)