NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LOGOS W KRAKOWIE KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa LOGOS w Krakowie, ul. Celna 9, 30-507 Kraków, e-mail: sekretariat.logos@gmail.com tel. +48 880 736 725.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez placówkę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego.Dane są przetwarzane również w celu realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy, m.in. w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres około jednego miesiąca (dokładny czas jest uwarunkowany pojemnością dysku twardego). Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego osób, obiektów i systemów będących na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej LOGOS. Monitoringiem zostały objęte następujące powierzchnie: dziedziniec, teren przed szkołą (chodnik przy ul. Celnej), obie bramy wjazdowe z przejściem pomiędzy, korytarz przy wejściu do sekretariatu, korytarz na piętrze 1, 2 i 3, sala z zamontowanym sprzętem wielofunkcyjnym (drukarko-kserokopiarką) oraz szatnia znajdująca się na piętrze 1. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa LOGOS w Krakowie.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.