Rozwój indywidualny

Najważniejsze to zrozumieć, że każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie

Każdy uczeń charakteryzuje się indywidualnym profilem zdolności i inteligencji, posiada odmienny zasób umiejętności i talentów oraz charakteryzuję się różną wrażliwością emocjonalną.

W celu zapewnienia indywidualnej ścieżki edukacyjnej i stymulowania naturalnych talentów dzieci oferujemy szereg zajęć dodatkowych i personalizowane podejście do nauczania treści programowych. W naszej szkole dbamy o to aby każdy uczeń miał możliwość poszerzania swojej wiedzy w oparciu o dostosowane metody nauczania, aby mógł rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, swoje talenty oraz pewność siebie. Staramy się zapewnić dziecku opiekę dydaktyczno-wychowawczą uwzględniającą jego profil inteligencji oraz preferowany styl uczenia się.
W procesie wychowywania i kształcenia dzieci, na każdym etapie współpracujemy z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują oni w sprawach szkoły i wyrażają swoją opinię na temat jej pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń szkolnych. 

Happy Group of kids sitting on floor in circle around with teacher in library for listening a story